maanantai 22. kesäkuuta 2015

Valtuustoryhmän kommenttipuheenvuoro tarkastuslautakunnan lausuntoon

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kokoomuksen valtuustoryhmä kiittää tarkastuslautakuntaa isosta ja ansiokkaasti tehdystä työstä ja hyvästä arviointikertomuksesta. 47 tarkastuskäyntiä tai kokousta, oman toimen ohella, on ollut melkoinen savotta. Lautakunta on nyt kahdessa vuodessa käynyt lähes koko kaupungin läpi, tehnyt lähes sata tarkastusta. Yleisesti voisi sanoa, että Jyväskylän kaupungissa asiat ovat varsin hyvällä tolalla, kunhan nyt vain jatketaan yhdessä samaan suuntaan saatetaan talous tasapainoon ja jatkuvasti kehitetään toimintoja ja tarvittaessa uudistetaan rakenteita.

Tämä oli jo toinen kerta kun tarkastuskertomusta aikaistettiin niin, että nyt saatiin jo vastauksetkin kesäkuun valtuustoon, ensivuoden suunnittelun pohjaksi. Lienee hyvä käytäntö myös jatkossa.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on antaa kaupunginvaltuustolle arvionsa, korostan, siis oman arvionsa valtuuston edellisenä vuonna asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Siksi itse kyllä edelleenkin toivoisin, ettei kertomuksessa enää esitettäisi kysymyksiä, onhan niitä ollut vuosi aikaa tehdä ja saada vastauksia. Voisiko tämä olla tavoitteena kuluvalle kaudelle? Valmis kertomus nopeuttaisi jatkotyöstöä.

Tarkastuslautakunta kiinnitti jälleen huomiota valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden valmisteluun. Vaikka parannusta on tapahtunut niin edelleen on kiinnitettävä huomiota siihen, että tavoitteet ovat konkreettisia, realistisia, toiminnan kannalta olennaisia ja mielellään mitattavia. Kaupunginhallitus lupasikin kiinnittää tähän erityistä huomiota talousarvion 2016 laatimisen yhteydessä. Etenkin nyt, kun uusi strategia on valmis, niin hallitukselta odotetaan entistä ohjaavampaa roolia tavoitteiden asettelussa. 

Valtuustoryhmämme mielestä on hyvä, että tavoitteiden asettamisessa ovat toimielimet itse mukana. Näin sitoutuminen tavoitteiden toteuttamiseen on parempaa ja saadaan tuloksia aikaan.

Suomessa on viime vuosien aikana investoitu voimakkaasti ICT-hankintohin. Sekä valtionhallinnossa, että kuntasektorilla on käytössä satoja erilaisia tietojärjestelmiä. Ja on yleisesti koettu, että niiden toiminnoissa on päällekkäisyyttä ja etteivät ne riittävästi keskustele keskenään ja näin aiheutuu turhia kustanteita. Tähän kiinnitti lautakunta huomiota myös Jyväskylän kohdalta. Asian eteen on kaupungissa kyllä tehty; konsernilla on ict-ohjausryhmä, on palvelualueiden ict-kehittämisryhmät, on otettu keskitetty SAP-järjestelmä käyttöön. Jatkossakin tulee asiaan panostaa ja luottamushenkilönä kyllä mielelläni näkisin kokonaisselvityksen tietojärjestelmiemme kokonaisuudesta ja sen toimivuudesta.

Hyvistä käytännöistä lautakunta otti esille Palokan terveysaseman suun terveydenhuollon uuden toimintamallin sekä Huhtasuon uuden hoitajavetoisen hoitomallin. Nämä ovat loistavia esimerkkejä siitä miten uusilla ideoilla ja moderneilla käytänteillä saadaan aikaan toiminnan voimakasta tehostamista ja taloudellisuutta. Suosittelemme ottamaan näistä mallia ja kehittämään kaupungin toimintoja eri palvelualueilla.

Lautakunta kommentoi Jyväskylän kaupungin taloutta suurten kaupunkien vertailussa. Asukkaillamme on neljänneksi eniten velkaa per asukas (2990 euroa). Jyväskylän veroprosentti on toiseksi korkein, vain Kuopiossa ja Lahdessa on korkeampi veroprosentti. Kuitenkin kaupungin taloudessa on näkyvissä positiivisia merkkejä. Talousarviossa pysyttiiin ja vuosikate on selvästi arvioitua parempi. Henkilöstömäärän kasvu on saatu pysähtymään ja itse asiassa ensimmäistä kertaa uuden kunnan aikana työtekijöiden määrä väheni.

Kiitän edellistä kaupunginjohtajaa Markku Anderssonia, siitä että hän sai viimeisenä työnään kaupungin talouden kääntymään nousu-uralle. Se on hyvä perintö nykyiselle kaupunginjohtajallemme Timo Koivistolle.

Tarkastuslautakunta korostaa aiheellisesti jokaisen esimiehen velvollisuutta sisäiseen valvontaan koko vuoden aikana, jotta taloudellisiin poikkeamiin pystytään puuttumaan mahdollisimman nopeasti.

Edelleen valtuustoryhmämme on sitä mieltä, että rakenteelliset ratkaisut ja ennakkoluulottomat, vastuulliset uudistukset palveluiden järjestämisessä kannattavat pitkällä tähtäimellä ja pystymme tasapainottamaan taloustilannetta.

Talouden suuntaa ei käännetä veroprosenttia korottamalla vaan kulurakennetta muuttamalla. Kokoomuksen valtuustoryhmä painottaa, että päättäjien on tunnettava jatkossakin vastuunsa ja pystyttävä tekemään kokonaistalouden parantamiseksi vaikeiltakin tuntuvia päätöksiä.

Siis hyvät valtuutetut. Pelivaraa ei vieläkään ole, kulunut vuosi oli kuitenki edelleen tappiollinen. Tämän valtuuston on nyt vain pystyttävä tekemään rakenteellisia muutoksia, ja taloutta tasapainottavia päätöksiä. Yhteistyössä, ja yhteisesti vastuuta kantaen. Samaa peräänkuulutan lautakunnilta ja johtavilta virkamiehiltä; nyt tarvitaan johtajuutta, linjakkuutta ja selkärankaisuutta. Hyvää johtamista, esimiesten tukemista toimissaan. Yhdessä tämä homma voidaan hoitaa kunniakkaasti maaliin, niin että lapsillammekin ja heidän lapsillaan olisi hyvä kaupunki elää ja rakentaa parempaa yhteiskuntaa.

Herra puheenjohtaja, Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta valtuusto voi hyväksyä vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää tillivelvollisille vastuuvapauden tilikaudelta 1.1.-31.12.2014.


Kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta,

Juha Suonperä
valtuustoryhmän puheenjohtaja (kok.)
Valtuustoaloite: Jaloittelutauot Jyväskylän kaupunkiorganisaation luottamuselinten kokouksiin

Caius Forsberg

Useat maailman maat, kuten myös Suomi, ovat laatineet kansalaisilleen fyysisen aktiivisuuden suositukset. Fyysisen aktiivisuuden suositus ottaa kantaa liikunnan määrän, laadun ja toteuttamistapojen lisäksi myös liikkumattomuuteen sekä istumisen, ravinnon ja unen määrään. Pitkiä ja yhtämittaisia, yli kaksi tuntia kestäviä istumisjaksoja tulee välttää vapaa-ajan lisäksi myös koulussa ja työssä.

Useissa tutkimuksissa on todettu, että istuva elämäntapa heikentää aineenvaihduntaa ja lisää sairauksia. Istuminen kasvattaa esimerkiksi metabolisen oireyhtymän, sydän- ja verisuonisairauksien sekä kakkostyypin diabeteksen riskiä. Istuessa ruumiin energiankulutus on lähes lepotilassa. Heti kun nousee seisomaan, kulutus kasvaa 13 prosenttia ja jalkojen heiluttelu vielä kaksinkertaistaa energiankulutuksen lepotilaan verrattuna. Jatkuva istuminen on terveysriski riippumatta ihmisen muusta fyysisestä aktiivisuudesta tai painoindeksistä.

Uusi kaupunkistrategia korostaa Jyväskylän olevan rohkeasti aikaansa edellä. Jyväskylän profiloituminen liikuntakaupungiksi on meille suuri vahvuus, jonka tulee näkyä myös käytännössä. 

Luottamuselinten kokoukset kestävät useita tunteja eikä jaloittelutaukoja juurikaan pidetä. Jyväskylän kaupungin luottamushenkilöiden tulisi omalla esimerkillään olla osa liikkuvaa ja aktiivista Jyväskylää. Myös luottamustyön mielekkyys, luottamushenkilöiden vireystila ja jopa työn laatu paranevat kun kokouksissa pidetään riittävän usein lyhyitä jaloittelutaukoja. 

Esitämme, että Jyväskylän kaupunkiorganisaation kaikissa luottamuselimissä siirrytään käytäntöön, jonka mukaan kokouksissa ja seminaareissa pidetään esim. pieni jaloittelutauko noin tunnin välein.


15.6.2015

Caius Forsberg (kok.)                            Kaisa Peltonen (vihr.)